Skip to main content

עו"ד בחיפה ריטה חייקין 04-8671121

הסכמים - פתיחת הסכם, ביטול הסכם והפחתת מזונות

היה וזוג קיבל החלטה להפריד כוחות ולהתגרש, יצטרכו לפתוח בהליך שבו יחתמו על הסכם גירושין. הסכם זה נועד להסדיר את כל ענייני חלוקת הרכוש ותנאי הגירושין השונים. במקרה של ילדים משותפים, הסכם הגירושין יפרט מה יהיו הסדרי הראייה וכלכלת הילדים.

האם ניתן לבטל את הסכם הגירושין לאחר חתימתו?

הסכם הגירושין הוא חוזה מחייב משפטית לכל דבר ועניין שעליו חתומים שני בני הזוג. יתרה מכך, חוזה גירושין מחייב אישור של ההסכם בידי ערכאה משפטית, בין אם מדובר בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. על מנת שיאשר השופט באחד מבתי המשפט הללו את ההסכם, יצטרך לוודא כי שני הצדדים החתומים אכן מבינים מהי המשמעות של כל אחד מסעיפיו. לכן, הסכם גירושין אינו רק חוזה העומד תחת דיני החוזים, אלא הוא גם הסכם העומד תחת תוקף של פסק דין[1].

ביטול הסכם גירושין הוא אפשרי אך מורכב ביותר, ובתי המשפט אינם ממהרים לאשר זאת. עם זאת ישנן עילות אשר באמצעות הוכחה שלהן ניתן להביא לביטול חוזה הגירושין, למשל: חתימה על החוזה שלא מרצון חופשי, חתימה בידי אחד הצדדים שלא בתום לב, פגם בהליך השיפוטי בזמן הליך אישור הסכם הגירושין ועוד.

בבית המשפט לענייני משפחה פסקה כבוד השופטת ורד ריקנטי-רוסהר[2] על ביטול הסכם גירושין בין בני זוג מתוקף סעיף 13 לחוק החוזים, תשל"ג – 1973. סעיף זה קובע כי חוזה שנכרת למראית עין - בטל. זאת משום שבני הזוג הסכימו על הסכם הגירושין ביניהם, כלפי חוץ בלבד, בזמן שבפועל לא קיימו את שנקבע בהסכם ולמעשה המשיכו לקיים מערכת יחסים זמן רב גם לאחר הגירושין. הסיבה לגירושין הייתה הונאת נושים, שכן התובע היה מצוי בהליכי פשיטת רגל. מטרת הסכם הגירושין הייתה להציג כאילו שלא נותר לתובע רכוש משמעותי ולהביא לקבלת צו הפטר הפוטר אותו מהחובות שצבר טרם מתן הצו.

האם ניתן לבצע שינוי בהסכם הגירושין?

ישנם מקרים שבהם אחד מבני הזוג מבקש לבצע שינוי בהסכם הגירושין כדי לשנות תנאים בנושאי מזונות או משמורת על הילדים. כך למשל מתוקף קביעת ההלכה בבית המשפט העליון בתיק בע"מ 919/15, יכול ההורה המשלם לבקש הפחתת מזונות גם לאחר חתימת ההסכם תחת הוכחה של שינוי נסיבות מהותי בהכנסותיו או בחלוקת זמן המשמורת על הילדים. הדבר נכון גם במקרים שבהם אחד ההורים מגיש בקשת העלאת דמי מזונות אם הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה ביניהם מבלי להגיע לדיון בבית המשפט.

לפי סעיף 74 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 יכול בית המשפט לשנות או לבטל החלטותיו בנושאי משמורת במקרים שבהם נשתנו הנסיבות או שנתגלו עובדות נוספות בעניין לאחר קבלת ההחלטה. יחד עם זאת כדי להצדיק בקשה של שינוי משמורת יש להוכיח ששינוי הנסיבות הוא מהותי ויוצר מצב חדש שהוא לרעת הקטין, ותועלת ניהול הליך שינוי המשמורת עולה על הנזק העלול להיגרם לילדים כתוצאה ממנו.

 

[1] חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973

[2]  43723-03-14 פלוני נ' פלונית, בית הדין לענייני משפחה בטבריה

 

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ АДВОКАТА

Наш адрес: Хайфа, Дерех Аленби 9, тел.: 04-8671121
Возникли вопросы? Обратитесь в наш офис напрямую. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Или звоните в рабочие часы: 052-2976393